دومبىرانىڭ 3D مودەلىن جاساۋ ساباقتارى

دومبىرانىڭ 3D مودەلىن جاساۋ ساباقتارى ەكىلىك سيفردى جايمالاپ ۇيرەنۋ

( قاتىناسقان ادام : 0 )

اقىسىز

ساباق تانىستىرۋ

بۇل ساباقتاردا 3D MAX جانە CINEMA 4D جۇمساق بولشەكتەرىندە دومبىرا مودەلىن جاساۋ كورسەتىلگەن .

ساباق وتۋشى مۇعالىم

توراپ جاۋاپتىسى

وقۋشىلارداعى جاڭالىقتار

aman 3D MAX تە دومبى... ساباعىن ۇيرەنۋدى باستادى
aman CINEMA 4D دە دو... ساباعىن ۇيرەنۋدى باستادى
aman دومبىرانىڭ 3D م... كلاسىنا مۇشە بولدى
bekbosen 3D MAX تە دومبى... ساباعىن ۇيرەنۋدى باستادى
bekbosen دومبىرانىڭ 3D م... كلاسىنا مۇشە بولدى